WYMAGANIA ISO 14001
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej , liderów i członków zespołu wdrożeniowego SZJ oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie wymagań i wytycznych mających zastosowanie w systemach zarządzania środowiskowego oraz przykładów praktycznych ich zastosowań.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • przekazanie szczegółowych informacji pozwalających na skuteczne i efektywne wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
    • możliwość doskonalenia istniejących systemów
    • zgodność z wymaganiami prawnymi dzięki ciągłemu ich aktualizowaniu i nadzorowaniu
    • doskonalenie funkcjonowania firmy, poprawa wydajności, redukcja odpadów
    • zwiększenie konkurencyjności
    • zwiększenie świadomości pracowników odnośnie ich oddziaływania na środowisko
    • możliwość integracji z normami ISO 9001 i OHSAS 1800, PN-N 18001
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego - przegląd kluczowych obszarów
    • Aspekty środowiskowe
    • Wpływy na środowisko
    • Wymagania prawne
2.  Rozwinięcie modelu systemu zarządzania środowiskowego wg PDCA
    • Zobowiązania zawarte w polityce
    • Planowanie
          • Aspekty środowiskowe
          • Wymagania prawne
          • Cele, zadania i program(y)
    • Wdrażanie i funkcjonowanie
          • Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia
          • Kompetencje, szkolenie i świadomość
          • Komunikacja
          • Dokumentacja
          • Nadzór nad dokumentami
          • Sterowanie operacyjne
          • Gotowość i reagowanie na awarie
    • Sprawdzanie
          • Monitorowanie i pomiary
          • Ocena zgodności
          • Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
          • Zapisy
          • Audity systemu zarządzania środowiskowego
    • Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu
3. Integracja systemów zarządzania
    • Elementy wspólne dla systemów zarządzania
    • Korzyści z integracji
4. Praktyczne zastosowania
    • Określenie aspektów środowiskowych
    • Ustalenie celów i programów
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Wykłady
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h