OHSAS 18001 / PN-N 18001
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej , liderów i członków zespołu wdrożeniowego oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie wymagań i wytycznych mających zastosowanie w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przykładów praktycznych ich zastosowań. 
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • przekazanie szczegółowych informacji pozwalających na skuteczne i efektywne wdrożenie systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    • możliwość doskonalenia istniejących systemów
    • zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP dzięki ciągłemu ich aktualizowaniu i nadzorowaniu
    • doskonalenie funkcjonowania firmy, poprawa wydajności, ograniczenie wypadkowości
    • zwiększenie konkurencyjności
    • zwiększenie świadomości pracowników odnośnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
    • możliwość integracji z normami ISO 9001 / ISO 14001
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Podstawy prawne i definicje
2. Rozwinięcie modelu systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PDCA
    • Zobowiązania zawarte w polityce
    • Planowanie
         • Identyfikacja zagrożeń
         • Wymagania prawne i inne
         • Cele ogólne i szczegółowe
         • Programy BHP
    • Wdrażanie i funkcjonowanie
         • Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
         • Zapewnienie zasobów
         • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
         • Komunikowanie się
         • Dokumentacja systemu BHP
         • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
         • Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
         • Zapobieganie, gotowość na wypadki przy pracy i poważne awarie
         • Zakupy
         • Podwykonawstwo
    • Monitorowanie
         • Monitorowanie
         • Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
         • Auditowanie
         • Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
    • Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu
3. Integracja systemów zarządzania
   • Elementy wspólne dla systemów zarządzania
   • Korzyści z integracji
 
WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Wykłady
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h