RAPORT 8D
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, technologów, konstruktorów oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Pozyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat stosowania w organizacji zasad doskonalenia wynikających z metody 8-D
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • usprawnienie systemu rozwiązywania problemów klienta, poprawa weryfikacji 8D dostawców, usprawnienie wewnętrznego procesu rozwiązywania problemów.
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Wstęp - informacje ogólne
2. Narzędzia  jakości
    • 7 tradycyjnych narzędzi jakości
    • 7 nowych narzędzi jakości
3. Podstawowe kroki zespołowego rozwiązywania problemów
    • Identyfikacja symptomu / Zabezpieczenie klienta
    • Ustanowienie zespołu
    • Opis problemu
    • Wprowadzenie tymczasowych działań powstrzymujących
    • Zweryfikowanie źródła problemu
    • Określenie działań korygujących i ich weryfikacja
    • Wdrożenie działań korygujących
    • Zapobieżenie ponownemu wystąpieniu problemu
4. Przygotowanie raportu 8D
5. Podsumowanie
 
WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Wykłady
Sesje: pytanie - odpowiedź
Ćwiczenia
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h