WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2008
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów i członków zespołu wdrożeniowego SZJ oraz inżynierów jakości.
  CEL SZKOLENIA
Zaprezentowanie istoty systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • ułatwienie wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w firmie
    • ułatwienie  opracowanie wymaganej dokumentacji
    • udoskonalenie sytemu jakości w firmie
    • pogłębienie wiedzy dotyczącej wymagań normy ISO 9001
    • podniesienie świadomości w zakresie zarządzani jakością
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Jak i dlaczego normy z serii  ISO 9000
2. System zarządzania jakością
    • Wymagania ogólne
    • Wymagania dotyczące dokumentacji
3. Odpowiedzialność kierownictwa
    • Obsługa Klienta
    • Polityka jakości
    • Planowanie
    • Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się
    • Przegląd zarządzania
4. Zarządzanie zasobami
    • Zasoby ludzkie
    • Infrastruktura
    • Środowisko pracy
5. Realizacja wyrobu
    • Planowanie realizacji wyrobu
    • Procesy związane z klientem
    • Projektowanie
    • Zakupy
    • Produkcja i dostarczanie usługi
    • Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
6. Pomiary, analiza i doskonalenie
    • Monitorowanie i pomiary
    • Nadzór nad wyrobami niezgodnymi
    • Analiza danych
    • Doskonalenie
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h lub 16h