APQP
WYPRZEDZAJĄCE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów zajmujących się planowaniem jakości wyrobu
  CEL SZKOLENIA
Zdobycie umiejętności w zarządzaniu nowymi projektami wg metodyki APQP
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili praktycznie wykorzystywać narzędzia związane z APQP oraz prowadzić odpowiedni nadzór nad planowaniem jakości wyrobu
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Informacje wstępne
    • APQP - nazwa
    • Stosowanie APQP =
    • Cele usystematyzowania prowadzonych projektów
2. Odpowiedzialności w planowaniu jakości produktu
3. Etapy APQP
    • Organizowanie zespołu
    • Zasady komunikowania się
    • Planowanie
    • Projektowanie i rozwój produktu
    • Projektowanie i opracowanie procesu
    • Zatwierdzenie produktu i procesu
    • Ocena zwrotna i działania korygujące
4. Omówienie podstawowych narzędzi
    • Flow chart
    • Lay-out
    • Control plan
    • SPC - statystyczna kontrola procesu
    • MSA - analiza systemu pomiarowego
    • FMEA - analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów
    • PPAP - zatwierdzenie detali (części) produkcyjnych
5. Obieg dokumentacji
    • Kolejność przygotowywania dokumentów
    • Związki pomiędzy dokumentami
6. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16 h lub 24 h