AUDITOR WEWNĘTRZNY W MOTORYZACJI
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością  zgodnego ze specyfikacja ISO/TS 16949
  CEL SZKOLENIA
Omówienie  uwarunkowań  związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością  w motoryzacji, Przekazanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia auditów wewnętrznych oraz przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu ISO/TS 16949, technik przygotowania i przeprowadzenia auditu.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
  
  przygotowanie do prowadzenia auditów
    • pogłębienie wiedzy na temat wymagań specyfikacji ISO/TS 16949
    • samodzielne przygotowanie się do auditu
    • samodzielne przeprowadzenie auditu
    • kwalifikacja niezgodności / uwagi
    • uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego
 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Wstęp
    • Geneza ISO/TS 16949
    • Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej
    • Podejście procesowe
2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 (przypomnienie wymagań normy ISO 9001)
    • system zarządzania jakością
    • odpowiedzialność kierownictwa
    • zarządzanie zasobami
    • realizacja wyrobu
    • pomiary, analiza wobec doskonalenie
3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi
    • zaawansowane Planowanie Jakości - APQP
    • proces Zatwierdzania Części - PPAP
    • analiza Systemów Pomiarowych - MSA
    • analiza potencjalnych przyczyn POTENCJALNYCH skutków wad - FMEA
4. Wprowadzenie do auditowania
    • Cele auditu i zakresy obowiązków
    • Auditowanie – programy i procedury auditu
    • Planowanie działań auditowych
    • Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej
    • Techniki badania auditowego
    • Dokumentacja auditu
    • Zakończenie auditu
    • Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu
5. Działanie poauditowe
    • Analiza przyczyn powstania niezgodności
    • Działania korygujące i zapobiegawcze
    • Zadania zespołu auditorów
6. Warsztaty
    • Przygotowanie kwestionariusza auditu
    • Prowadzenie auditu
    • Interpretacja uzyskanych wyników i zachowań auditowych
    • Przygotowanie raportu z auditu
7. Egzamin końcowy (pisemny)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
Analiza case study
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h