MSA
BADANIE SYSTEMU POMIAROWEGO
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratorium pomiarowego oraz inżynierów jakości
  CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników z metodami analizowania systemów pomiarowych zgodnie z podręcznikiem MSA (MEASUR SYSTEM ANALYSIS)
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykorzystywać metody i narzędzia w ramach oceny jakości pomiaru oraz podejmować samodzielnie decyzje odnośnie kwalifikacji przyrządu kontrolno - pomiarowego
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Statystyka - podstawowe pojęcia
    • Pomiar
    • System pomiarowy
    • Odchylenie standardowe
2. Cel MSA
3. Opis błędów pomiarów
    • Dokładność
    • Powtarzalność
    • Odtwarzalność
    • Stabilność
    • Liniowość
4. Przyczyny niedokładności pomiarów
5. Skutki błędów pomiarów
6. Wielkość błędu pomiarowego
7. Powtarzalność a otwarzalność
8. Rodzaje analizy MSA
    • Analiza systemów pomiarowych dla cech mierzalnych
    • Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej
9. Wymagania co do systemu pomiarowego
10. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8h