MENEDŻER JAKOŚCI
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej , oraz inżynierów jakości planujących w przyszłości zostać Menadżerami Jakości.
  CEL SZKOLENIA
Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością ,przekazanie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania w systemach jakości zbudowanych w oparciu o wymagania norm z serii ISO 9000.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie pełnić funkcje Menedżera Jakości oraz wykorzystywać techniki podejmowania decyzji i poszukiwania pomysłów 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Praca zespołowa- Menedżer jakości jako lider zespołu
2. Przywództwo i coaching menedżerski
3. Rola Menedżera jakości w przedsiębiorstwie
4. Planowanie jakości
5. Techniki podejmowania decyzji- wybór rozwiązań
6. Techniki poszukiwania pomysłów
7. Motywacja
8. Integracja systemów zarządzania
9. Zasady integracji systemów zarządzania:
    • PN-EN ISO 9001
    • PN- EN ISO 14001
    • PN-N-18001
10. Profesjonalna obsługa Klienta
11. Egzamin koncowy (w formie pisemnej)
 
WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16 h lub 24 h