PEŁNOMOCIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, Pełnomocników Dyrektora ds. SZJ oraz inżynierów jakości pogłębiających wiedzę lub planujących w przyszłości pracować na  stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ
  CEL SZKOLENIA
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników delegowanych do pełnienia funkcji Pełnomocnika jakości oraz innych pracowników biorących udział we wdrażaniu systemu jakości w swojej firmie. 
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
    • sprawne wdrożenie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością .
    • samodzielne pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. SZJ
    • wykorzystywanie narzędzi i technik wspomagających systemy zarządzania
 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Przypomnienie wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001
    • System zarządzania jakością
    • Odpowiedzialność kierownictwa
    • Zarządzanie zasobami
    • Realizacja wyrobu
    • Pomiary, analiza i doskonalenie
2. Rola i zadania Pełnomocnika na etapie:
    • Początkowym
    • Budowy i wdrażania SZJ
    • Oceny funkcjonowania SZJ
    • Certyfikacji SZJ
3. Podejście procesowe
    • Karta procesu - proces
    • Mapa procesów - system
4. Narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania:
       Praca zespołowa – burza mózgów
      7 podstawowych narzędzi zapewnienia jakości
           • Schemat blokowy
           • Arkusze kontrolne
           • Diagram przyczynowo – skutkowy (Ishikawy, „rybia ość”)
           • Analiza Pareto (Lorenza)
           • Histogram
           • Wykresy rozrzutu (korelacja)
           • Karty kontrolne
       7 nowych narzędzi jakości
           • Diagram relacji (diagram zależności)
           • Macierzowa analiza danych (tablicowa analiza danych)
           • Diagram pokrewieństwa
           • Diagram procesu podejmowania decyzji
           • Diagram systematyki (diagram drzewa)
           • Diagram strzałkowy
           • Diagram macierzowy
    • Metoda QFD
    • Metoda FMEA
           • FMEA projektu
           • FMEA procesu
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h