SIX SIGMA
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów, człowków zespołu projektów SIX SIGMA
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie podstawowych założeń podejścia SIX SIGMA ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych w SIX SIGMA
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili przeprowadzać szczegółową analizę powstawania defektów w swojej organizacji, zastosować w praktyce najczęściej zalecane narzędzia SIX SIGMA oraz wdrożyć koncepcję SIX SIGMA w swojej organizacji
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Koncepcja SIX SIGMA
    • Historia SIX SIGMA
    • Filozofia SIX SIGMA
    • Założenia SIX SIGMA
    • podstawowe definicje
2. Model DMAIC
    • Define
    • Measure
    • Analyse
    • Improve
    • Control
3. Narzędzia wykorzystywane w SIX SIGMA
    • SPC - Statystyczna Kontrola Procesu
    • FMEA - Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad
    • Mapowanie procesów
    • Burza muzgów
    • Wykres przyczynowo - skutkowy
    • Analiza przyczyn problemów
    • 5 Why
    • Analiza Pareto
4. Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie SIX SIGMA
    • Executives
    • Champions
    • Master Black Belt
    • Black Belt
    • Green Belt
5. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h lub 24 h