SPC
STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU
               
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, koordynatorów SPC oraz inżynierów jakości
  CEL SZKOLENIA
Przedstawienie najważniejszych elementów Statystycznej Kontroli Procesu oraz szeregu narzędzi wspomagających, mających na celu monitorowanie zmian w procesie oraz zbieranie podstawowych danych
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą umieli samodzielnie wyliczyć zdolności maszyny, zdolności procesu i możliwości procesu oraz samodzielnie opracować karty kontrolne a także dostosować je do procesów produkcyjnych
 
  PROGRAM SZKOLENIA 
  1. Wstęp do statystyki
2. Cele SPC
3. Statystyka - podstawowe pojęcia
    • Statystyka
    • Średnia
    • Mediana
    • Rozstęp
    • Odchylenie standardowe
4. Podział statystyki
5. Przyczyny zmienności procesów
6. Badania zdolności maszyn, narzędzi procesów produkcyjnych
    • Cele wykonywania pomiarów zdolności procesów
    • Założenia
    • Tworzenie rozkładu badanej cechy
    • Rozkład normalny
    • Opis krzywej normalnej
    • Zdolność procesu
7. Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn
    • Cm, Cmk - zdolność maszyny
    • Pp, Ppk - możliwość procesu
    • Cp, Cpk - zdolność procesu
8. Karty kontrolna dla zmiennych liczbowych
    • Kontrola wartości średniej i rozstępu
    • Kontrola wartości średniej i odchylenia standardowego
    • Kontrola mediany i rozstępu
    • Kontrola pojedynczej obserwacji i ruchomego rozstępu
9. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutowych
    • Karta (np) - liczby jednostek niezgodnych
    • Karta (p) - frakcji jednostek niezgodnych
    • Karta (c) - liczby niezgodności
    • Karta (u) - liczby niezgodności na jednostkę
10. Ćwiczenia (przykłady):
    • Opracowanie karty X-R i wyliczenie wskaźników Cp i Cpk
    • Wyliczanie zdolności maszyny Cm i Cmk
    • Wyliczanie funkcjonowania procesu Pp i Ppk
11. Egzamin końcowy (w formie pisemnej)
  WYKORZYSTYWANE METODY SZKOLENIOWE
Prezentacje interaktywne
Ćwiczenia grupowe
Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
16h lub 24h